Goethe-Zertifikat A2


Dëshironi ...
  • të dëshmoni njohuri të thjeshta të gjuhës gjermane;
  • të dëshmoni suksesin tuaj në gjuhën gjermane për nivelin A2;
  • të keni një certifikatë zyrtare të gjuhës gjermane të njohur në rang ndërkombëtar?

Goethe-Zertifikat A2 është një provim i gjuhës gjermane për të rritur, i cili dëshmon njohuritë fillestare të gjuhës dhe përkon me nivelin e dytë (A2) të shkallës gjashtënivelëshe të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj).

Nëse e kaloni provimin, ju tregoni ...
  • se kuptoni dhe dini të përdorni shprehje të hasura shpesh në situatat e përditshme.
  • se mund të orientoheni në biseda të thjeshta e rutinë, ku bëhet fjalë për shkëmbim informacioni rreth temave të njohura dhe të zakonshme.
  • se mund të përshkruani me fjalë të thjeshta prejardhjen dhe arsimin tuaj si dhe gjendjen dhe situatat në lidhje me nevojat e drejtpërdrejta.

Udhëzime për kandidatët e provimit

Duke qenë se vendet e provimit mund të zihen disa javë para afatit përfundimtar të regjistrimit, ju rekomandojmë që të regjistroheni sa më herët. Regjistrimi mund të kryhet gjatë ditëve të punës, të hënën nga ora 14.00 deri më 20.00 dhe të martën deri të premten midis orës 09.00 dhe 12.00 si dhe 14.00 dhe 17.00. Për regjistrimin dhe pjesëmarrjen në provim pranohet vetëm pasaporta e vlefshme.

Materiale ushtrimore
Materiale për shkarkim
Goethe-Zertifikat A2
15.10.2020, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
11.11.2020, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
02.12.2020, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
04.12.2020, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
08.01.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
20.01.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
28.01.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
12.02.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
12.03.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
16.04.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
14.05.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë
Goethe-Zertifikat A2
11.06.2021, ora 08.00
9.000 lekë*
13.500 lekë

* Çmimi i ulur prej 9.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

**Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑