Bursa për në Berlin për kursantët e Goethe-Zentrum

Vitin 2018 Goethe-Institut jep për të tetën herë dy bursa për një qëndrim në Berlin të Gjermanisë në periudhën 02.06. – 09.06.2018.

Në këtë program njëjavor do të ftohen rreth 20 kursantë dhe kursante të instituteve Gëte nga vendet e Evropës Juglindore.

Pjesëmarrësit do të eksplorojnë në dy kërkime të koordinuara tematikisht me njëra-tjetrën historinë e Berlinit dje dhe sot. Ata do të lëvizin në gjurmët e së kaluarës së qytetit, por do të përjetojnë gjithashtu edhe të tashmen e një metropoli vazhdimisht në tranzicion.

Të ndarë në grupe të vogla pjesëmarrësit do të njihen me Berlinin dhe banorët e tij: artistë, shkrimtarë, dëshmitarë të kohës, vendas dhe imigrantë. .

Kriteret e pjesëmarrjes:
 • Të jeni jo më i/e vogël se 18 vjeç/-e.
 • Të keni njohuri të gjuhës gjermane jo më pak se niveli B 2.4
 • Të keni frekuentuar brenda vitit të fundit (duke filluar nga 1 janar 2017) të paktën një kurs pranë Goethe-Zentrum dhe mundësisht të keni dhënë provimin Goethe-Zertifikat B2.
 • Të tregoheni të gatshëm për t'i vënë njohuritë tuaja të gjuhës gjermane në përdorim për të kryer hulumtimet në Berlin
 • Të jeni të hapur për biseda dhe kontakte të reja.
 • Të tregoheni të gatshëm të veproni të pavarur dhe në grupe të vogla në qytetin e Berlinit, duke pasur edhe mbështetjen e stafit të Goethe-Institut.
 • Të tregoheni të gatshëm të kontaktoni para nisjes së udhëtimit edhe me pjesëmarrësit e tjetër të këtij programi nëpërmjet e-mailit dhe mundësisht edhe nëpërmjet platformës Moodle, si dhe të merrni përsipër ndonjë detyrë të vogël të mundshme
 • Të tregoheni të gatshëm të njoftoni të paktën çdo tri ditë nëpërmjet fotove të dërguara me e-mail për eksperiencat interesante në Berlin.

Tema: Berlini dje dhe sot
 • Pjesa e vjetër dhe re e qytetit
 • Nyja rrotulluese midis lindjes dhe perëndimit
 • Simboli i ribashkimit
 • Berlini sot: një shoqëri shumëkulturore

Shërbimet falas të ofruara nga Goethe-Institut:
 • udhëtimi,
 • trajtimi,
 • strehimi,
 • sigurimi shëndetësor,
 • programi kulturor.


Afati i fundit i aplikimit është data 30 mars 2018 .
Personi i kontaktit: znj. Alketa Kuka
stipendien@goethe.al


Aktualizimi i fundit: 13.02.2018
Të dhënat mund të ndryshojnë.


Kreu i faqes ↑