Kurse për të rritur

Doni të mësoni gjermanisht me ritëm të ngadaltë, intensiv apo të shpejt? Atëherë kurset tona ekstensive, intensive dhe superintensive janë më e mira për ju.

Lloji i kursit Nivelet e kurseve Periudha
Kurse ekstensive
rreth 10 javë; 3 apo 2 ditë/javë
(90 min. apo 135 min. plus 15 min. pushim)

Kurse intensive
rreth 7 javë; 3 ditë/javë
(135 min. plus 15 min. pushim)

Kurse superintensive¹
rreth 2,5 – 3 javë; 5 ditë/javë
(180 min. apo 225 min. plus 15 min. pushim çdo 90 min.)

gjithsej 60 om² çdo kurs
progresi: 1 nënnivel
A 1.1
A 1.2
A 2.1
A 2.2
B 1.1
B 1.2
B 2.1
B 2.2
B 2.3
B 2.4
C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.4
gjatë gjithë vitit

¹ vetëm gjatë muajve qershor-shtator
² om = orë mësimore prej 45 minutash

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
**Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑