Slider

Të tjera

Përmirësoni mësimdhënien e gjuhës gjermane

© Goethe-Institut

Përmirësimi inovativ i mësimdhënies së gjuhës gjermane (DLL) e vendos mësimin në qendër të vëmendjes. Seria e re e trajnimeve të avancuara të Institutit Goethe u zhvillua posaçërisht për mësuesit e gjermanishtes si gjuhë e huaj dhe si gjuhë e dytë. DLL shërben për një kualifikimin sa më praktik të mësuesve në mbarë botën - qoftë në arsimin fillor, të mesëm apo të të rriturve.

Përmirësimi inovativ i mësimdhënies së gjuhës gjermane (DLL) e vendos mësimin në qendër të vëmendjes. Seria e re e trajnimeve të avancuara të Institutit Goethe u zhvillua posaçërisht për mësuesit e gjermanishtes si gjuhë e huaj dhe si gjuhë e dytë. DLL shërben për një kualifikimin sa më praktik të mësuesve në mbarë botën - qoftë në arsimin fillor, të mesëm apo të të rriturve.