Slider

Kushtet e përgjithshme të biznesit

  1. Kushtet e përgjithshme të pjesëmarrjes Për kurset e të rriturve pjesëmarrësi duhet të jetë të paktën 16 vjeç, për kurset e adoleshentëve të paktën 12 vjeç dhe për kurset e fëmijëve 8 vjeç. Kapaciteti i kurseve fillon minimalisht me 8 pjesëmarrës dhe maksimalisht me 16 pjesëmarrës.
  2. Regjistrimi dhe kushtet e pagesës 2.1 Rezervimi për çdo kurs, përfshi edhe kurset pasardhëse, duhet bërë 2 javë para fillimit të kursit dhe afati i fundit i regjistrimit (pagesa e plotë e tarifës së kursit) për çdo kurs duhet bërë 1 javë para fillimit të kursit. 2.2 Në rast se pagesa e plotë e tarifës së kursit nuk bëhet në kohë, kursanti humbet të drejtën e frekuentimit të kursit. 2.3 Tarifa e kursit mund të shlyhet me kartë krediti/debiti në zyrën e regjistrimit, ose me transfertë bankare.
  3. Çmimet dhe kushtet e pagesës 3.1 Pjesë e marrëveshjes janë tarifat e vlefshme në momentin e regjistrimit në kurs, të cilat janë afishuar në faqen e internetit të Goethe-Zentrum. 3.2 Në tarifat e kursit nuk përfshihet çmimi i librave. 3.3 Nëse kursanti dëshiron të ndryshojë kursin (ndryshim datash ose kursi), ndryshimi i parë bëhet pa pagesë. Për çdo ndryshim tjetër mbahet një vlerë prej 10 % nga tarifa e kursit. Ndryshimi i kursit në një nivel tjetër, me rekomandimin e mësuesit përkatës, ose si rezultat i një testimi të mëvonshëm për përcaktimin e nivelit, bëhet pa pagesë shtesë. 3.4 Në rast regjistrimi të dy apo më shumë anëtarëve të së njëjtës familje (fëmijë, bashkëshortë, motra, vëllezër, prindër), Qendra e Gjermanishtes ofron një zbritje prej 10 % për secilin nga anëtarët për kurset e përgjithshme. 3.5 Për testin e përcaktimit të nivelit paguhet një tarifë prej 2.000 lekësh, e cila, në rast regjistrimi në një kurs, zbritet nga tarifa e kursit. 3.6 Kursantët, të cilët në çastin e regjistrimit në një provim të Goethe-Institut janë të regjistruar edhe në një kurs aktual pranë qendrës sonë, përfitojnë zbritje në një provim të Goethe-Institut. Kjo vlen vetëm për provimet e Goethe-Institut dhe përjashtohet si mundësi për provimet TestDaF dhe TestAS.
  4. Çregjistrimi 4.1 Në rast se kursanti nuk mund të ndjekë kursin për të cilin është regjistruar, vlejnë kushtet e mëposhtme të çregjistrimit: 4.1.1 Në rast çregjistrimi deri ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, mbahet një tarifë administrative prej 10 % së tarifës së kursit. 4.1.2 Në rast çregjistrimi nga dita e parë deri në ditën e tretë të kursit, mbahet një tarifë administrative prej 20 % së tarifës së kursit. 4.1.3 Në rast çregjistrimi të mëvonshëm, kthimi i pagesës nuk është më i mundur, pavarësisht nëse kursi është ndjekur apo jo. 4.2 Për çregjistrimet (shtyrjen dhe anullimin) nga provimet vlejnë kushtet e mëposhtme: 4.2.1 Në rast çregjistrimi deri një javë para zhvillimit të provimit, bëhet kthimi i plotë i tarifës së provimit. 4.2.2 Në rast çregjistrimi deri 3 ditë pune para zhvillimit të provimit, mbahet një tarifë administrative prej 20 % së tarifës së provimit. Pas kësaj date nuk është më i mundur çregjistrimi. 4.2.3 Për provimet TestDaF dhe TestAS vlejnë kushtet e çregjistrimit të instituteve përkatëse ( www.testdaf.de dhe www.testas.de ). 4.3 Njoftimi për çregjistrimin duhet paraqitur me shkrim. Si datë çregjistrimi vlen data e mbërritjes së njoftimit në Goethe-Zentrum. 4.4. Komisionet bankare për çregjistrim nga kursi apo provimi merren përsipër nga kursanti.
  5. Përcaktimi i nivelit 5.1 Përcaktimi i nivelit bëhet mbi bazën e një testi për njohuritë gjuhësore në Goethe-Zentrum. Për ish-kursantët ose personat që paraqesin dëshmi pjesëmarrjeje apo certifikata të Goethe-Institut përcaktimi i nivelit mund të bëhet në bazë të dëshmisë së pjesëmarrjes në kurs ose të certifikatës së provimit, nëse data e lëshimit të tyre nuk e kalon 1 vit. 5.2 Kurset tona përbëhen minimalisht nga 8 dhe maksimalisht nga 16 pjesëmarrës. Në rast se në fillim të kursit numri i kursantëve është shumë i vogël (nën 8 persona), Goethe-Zentrum ruan të drejtat për ta anuluar këtë kurs ose të ndryshojë datën/orën e fillimit të tij. Në këtë rast, u ofrojmë kursantëve mundësinë e kalimit në një kurs tjetër ose të kthimit të tarifës së plotë të kursit.
  6. Dëshmitë e pjesëmarrjes dhe certifikatat 6.1 Një dëshmi pjesëmarrjeje lëshohet vetëm nëse kursanti ka qenë i pranishëm në të paktën 75 % të totalit të orëve të mësimit. 6.2 Nëse kursanti vlerësohet në përfundim të kursit (pas 60 orëve mësimore) me notën "Vlerësimi: ka marrë pjesë", atëherë ai nuk kalon në kursin pasardhës. Megjithatë, ai gëzon të drejtën për të kryer testin e përcaktimit të nivelit, për rivlerësimin e njohurive të tija të gjuhës gjermane. Në rast se rezultati i testit dëshmon njohuri të mjaftueshme për të kaluar në kursin pasardhës, kursanti fiton të drejtën e kalimit në atë kurs. 6.3 Dëshmitë e pjesëmarrjes ruhen në Goethe-Zentrum deri në 1 vit. Pas kësaj date tërheqja e duplikatit është e mundur sipas 6.4.Koha maksimale e ruajtjes së dokumentacionit të provimeve është përcaktuar në Rregulloren e Provimeve të Goethe-Institut. 6.4 Lëshimi i një dublikate bëhet vetëm me pagesë: 1.500 lekë për një dëshmi pjesëmarrjeje kursi dhe 2.000 lekë për certifikatat e Goethe-Institut. Pas përfundimit të afatit maksimal për ruajtjen e dokumentacionit te provimit, lëshimi i një dublikate është i pamundur.
  7. Ndërrimi i kursit 7.1 Në raste të veçanta, kursantët mund të ndërrojnë kursin e tyre brenda javës së parë të kursit, në marrëveshje me mësuesen/mësuesin, për aq kohë sa në kursin tjetër ka kapacitet të mjaftueshëm. Ndërrimi i kursit bëhet pa pagesë. Nëse në kursin e dëshiruar nuk ka më vende të lira, atëherë ndërrimi i kursit nuk është i mundur.
  8. Pjesëmarrës me nevoja të veçanta 8.1 Goethe-Zentrum përpiqet të gjejë në marrëveshje me personat me aftësi të veçanta një zgjidhje të pranueshme dhe të përshtatshme për të gjithë pjesëmarrësit në lidhje me mësimdhënien.
  9. Detyrimet e kursantit 9.1 Kursanti ka për detyrë të zbatojë kushtet e përgjithshme të biznesit të Goethe-Zentrum si dhe rregulloren e provimeve.
  10. Përgjegjësia e Goethe-Zentrum / forcat madhore 10.1 Goethe-Zentrum nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga kursantët apo pjesëmarrësve të provimit nga veprime të qëllimshme apo nga pakujdesia. Goethe-Zentrum nuk mban përgjegjësi për mosofrimin e shërbimeve të saja të ndikuara nga forcat madhore (psh. në rast katastrofash natyrore, zjarri, përmbytjesh, lufte, urdhri nga institucionet shtetërore dhe në të gjitha rrethanat e tjera, të cilat janë jashtë kontrollit të palëve në marrëveshje).
  11. Mbrojtja e të dhënave Kursanti apo pjesëmarrësi në provim pranon që Goethe-Zentrum të ruajë elektronikisht të dhënat e tija të regjistrimit, të kontabilitetit dhe të vlerësimit. Kursanti apo pjesëmarrësi në provim bie dakord që të njoftohet nga Goethe-Zentrum rreth kurseve, aktiviteteve kulturore dhe shërbimeve të tjera të qendrës në mënyrë elektronike, me shkrim dhe/ose telefonike.
  12. Kushtet e veçanta për kurset individuale 12.1 Numri minimal i orëve mësimore për një kurs individual është 10, me nga 2 orë mësimore për seancë (1 orë mësimore = 45 minuta). 12.2 Data dhe oraret përcaktohen në marrëveshje të ndërsjellë dhe me shkrim para fillimit të kursit. Sipas nevojës dhe me kërkesë të kursantit mund të zhvendosen 30 % të datave dhe/ose të orareve të kursit, pa pagesë shtesë. 12.3 Pagesa e kursit duhet të kryhet e plotë para fillimit të kursit. 12.4 Zhvendosja e dëshiruar e datës së zhvillimit të mësimit duhet të komunikohet të paktën 24 orë (jo në fundjavë dhe ditë festash) para zhvillimit të kursit. Në rast se njoftimi bëhet më vonë, orët e pazhvilluara të mësimit do të tarifohen me vlerën e plotë. Në raste aksidenti apo sëmundjesh akute kërkohet të paraqitet sa më shpejtë të jetë e mundur një raport mjekësor. 12.5 Pas çdo seance mësimore kursanti duhet të konfirmojë me nënshkrimin e tij, se orë mësimore u zhvilluan sipas planit përkatës mësimor.
  13. Goethe-Zentrum Tirana zbaton të gjitha masat e propozuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirqënies Sociale për tu mbrojtur nga SARS Covid-19. Respektimi I këtyre masave është i detyrueshëm për të gjithë pjesmarrësit në kurset dhe provimet e Goethe-Zentrum Tirana.

Aktualizimi i fundit: 01.06.2020